Jak wydzielić wspólnotę mieszkaniową z zasobu spółdzielni mieszkaniowej?

W budynkach o charakterze spółdzielczym możliwe jest wyodrębnienie wspólnoty mieszkaniowej. Dlaczego warto odłączyć się od spółdzielni? W jaki sposób tego dokonać?

Zalety wyodrębnienia wspólnoty

Dzięki wyodrębnieniu wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni:

  • właściciele nieruchomości mają większy wpływ na jej zarządzanie,
  • wszelkie ważne decyzje podejmowane są przez właścicieli, nie zaś przed zarząd spółdzielni,
  • właściciele mają realny wpływ między innymi na koszty ponoszone w związku z utrzymaniem części wspólnej budynku,
  • wspólnota zajmuje się uchwalaniem wyboru zarządu, uchwalaniem wysokości funduszu remontowego, uchwalaniem wysokości pożytków (w tym reklam) i czerpania z nich korzyści finansowych czy przyjęciem planu gospodarczego na dany rok.

Procedura wyodrębnienia wspólnoty mieszkaniowej ze spółdzielni

Wyodrębnienie wspólnoty mieszkaniowej od spółdzielni przebiega w kilku etapach.

  1. Złożenie wniosku do zarządu spółdzielni o zwołanie zebrania przez właścicieli posiadających co najmniej 10 % udziałów w nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.
  2. Zwołanie zebrania przez zarząd spółdzielni wraz z uprzednim poinformowaniem współwłaścicieli o jego terminie.
  3. Przeprowadzenie zebrania, a w jego trakcie – podjęcie uchwały o przejściu pod przepisy ustawy o własności lokali w obecności notariusza oraz powołanie zarządu lub wybranie zarządcy.
  4. Po przyjęciu uchwały, zarząd wspólnoty lub jej administrator zajmuje się uzyskanie numerów NIP i REGON, utworzeniem rachunku bankowego wspólnoty oraz podpisaniem stosownych omów z dostarczycielami mediów.
  5. Zarząd nowo powstałej wspólnoty zwołuje zebranie jej członków w celu przyjęcia regulaminu oraz ustalenia wysokości zaliczek na utrzymanie części wspólnych nieruchomości. Na tym etapie wspólnota przyjmuje również plan gospodarczy oraz dokumentację od spółdzielni.

Skontaktuj się, by uzyskać dodatkowe informacje o wyodrębnieniu wspólnoty ze spółdzielni mieszkaniowej!